Skip to content

Jornades Científiques

Volem acostar la ciència als joves, fer-los sentir l’emoció d’aprendre de manera pràctica i divertida.

Per aquest motiu hem organitzat un sistema d’aprenentatge a base de tallers pràctics que ajudaran a l’alumne a comprendre d’una forma més experimental els conceptes teòrics.

Funcionament de les Jornades Científiques

L’objectiu dels tallers és introduir o reforçar els conceptes científics mitjançant l’experimentació perquè així els alumnes aprenguin i gaudeixin alhora.

Els tallers oferts han sigut  seleccionats d’entre el currículum escolar per la viabilitat en la realització d’una part pràctica. Tenen una durada d’1h o 2h en funció del tema escollit i són pensats per a un sol grup classe.

Cada taller introdueix un tema científic i s’han organitzat segons àrea  i franja educativa.

Metodologia general

L’explicació dels conceptes científics es realitzarà per mitjà d’una presentació i de demostracions.

Els alumnes participaran en la realització de les demostracions i podran formular les preguntes que els ajudin a comprendre-les millor.

Un cop assolits els coneixements necessaris, cada alumne construirà un senzill aparell científic que podrà quedar-se, o realitzarà unes pràctiques.

Per la construcció de l’aparell i la realització de les pràctiques s’aniran donant les indicacions pas a pas.

Tot el material necessari per la realització del taller el subministrà l’Acadèmia Explora.

Tallers científics per a primària

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

Respirem, però com ho fem?(1h)

El taller explica el mecanisme que fa que els pulmons s’omplin i es buidin d’aire.

El Sol, la Terra i la Lluna (2h)

El taller és una introducció al Sistema Solar.

Qui vivia al món fa milions d’anys? (1h)

El taller explica els tipus de fòssils i com es formen

L’AIRE I L’AIGUA

L’aire i la meteorologia (2h)

El taller explica com s’origina el vent i com es formen els fenòmens meteorològics.

Pressió i diversió: el submarí pescador (2h)

El taller explica la flotabilitat dels cossos.

El paracaigudista (1h)

El taller explica les propietats de l’aire i l’atmosfera.

FORÇA, TREBALL I ENERGIA

La força i el moviment (2h)

El taller n’explica els conceptes, com es mesura i les
seves conseqüències.

La calor i la seva mesura (2h)

El taller treballa el concepte de la calor i els seus efectes.

Transformacions de l’energia (2h)

El taller explica els conceptes de força, treball i energia.

Les màquines simples (2h)

El taller explica els diferents tipus de màquines simples.

ELECTRICITAT I MAGNETISME

Troba el nord amb la teva pròpia brúixola! (1h)

El taller introdueix els fenòmens magnètics.

Els fenòmens elèctrics (1h)

El taller és una introducció a les carregues elèctriques i als fenòmens d’electrització.

Com podem controlar l’electricitat? (2h)

El taller explica què és un circuit elèctric i els seus
components.

EL MÓN DE LA MATÈRIA

Les propietats de la matèria (2h)

En el taller es treballen les propietats dels materials.

La bateria química (1h)

En el taller es descriu el procés de transformació de l’energia química en energia elèctrica.

Mescles i dissolucions (2h)

El taller descriu els tipus de mescles i els principals mètodes de separació de les substàncies

LLUM I SO

La llum i els colors (2h) 

El taller explica la naturalesa de la llum i algunes de les seves propietats.

El zoòtrop (1h)

El taller explica el fenomen de la persistència de la visió.

El món al revés (1h)

El taller explica el funcionament de la cambra fosca.

Què és el so? (1h)

El taller explica què són les ones sonores i la tonalitat dels sons.

Tallers científics per a secundària

FORÇA, TREBALL I ENERGIA

Els esforços i les estructures (2h)

S’expliquen les màquines simples, les propietats mecàniques dels materials i els esforços que poden sofrir.

El termòmetre de dilatació (2h)

En el taller s’expliquen els principals mecanismes de transmissió de la calor i els efectes de la temperatura en els cossos.

La força de fregament (2h)

En el taller s’explica com es pot calcular la força de fregament entre dos materials.

El moviment circular (2h)

El taller es centra en explicar el concepte de la força centrifuga i el moment d’inèrcia dels cossos amb moviment circular

L’AIRE I L’AIGUA

El gat hidràulic (2h)

El taller explica l’estàtica de fluids

La succió de l’aire (1h)

El taller explica el principi de Bernoulli i l’efecte venturi.

El diable de Descartes (2h)

El taller explica l’estàtica de fluids.

ELECTRICITAT I MAGNETISME

Electricitat, magnetisme i moviment (2h)

El taller explica la relació entre l’electricitat i el magnetisme, fins a la generació de corrent
i el funcionament dels motos elèctrics.

La pila electrolítica (2h)

El taller explica les reaccions d’oxidació i reducció.

Els elements d’un circuit elèctric (2h)

El taller explica diferents tipus de circuits i receptors.

EL MÓN DE LA MATÈRIA

Pressió, volum i temperatura (2h)

El taller explica la teoria cineticomolecular de la matèria i les lleis dels gasos.

Determinació del PH d’una solució (2h)

El taller estudia les reaccions d’àcids i bases.

Les reaccions químiques (2h)

Explica i classifica les diferents reaccions químiques.

Mescles i dissolucions (2h)

El taller descriu els tipus de mescles i els principals mètodes de separació de les substàncies.

La destil·lació (2h)

El taller explica el procés de destil·lació de diferents mescles.

LLUM I SO

Fenòmens físcs de la llum (2h)

El taller es centra en els fenòmens de la reflexió, la refracció, la difracció i la dispersió de la llum.

La Llum i els colors (2h)

El taller explica l’origen de la llum i els colors que la formen.

El meu rellotge de sol (2h)

El taller es centra en l’estudi dels moviments de la terra en relación amb els del sol.

Si vols més informació sobre els diferents tallers de les jornades, contacta amb nosaltres.